logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Provozní řád šaten

Čl. 1

Úvod

Prostor šaten Základní školy Jihlava, E.Rošického 2 slouží výhradně potřebám žáků této školy. Je vybaven samostatnými šatními skříňkami, které jsou žákům bezplatně pronajímány po dobu školní docházky. Tyto slouží k úschově osobních věcí každého žáka. Celý prostor šaten je monitorován bezpečnostními kamerami, které slouží k ochraně majetku školy i žáků.

 

Čl.2

Režim vstupu do školních šaten

Žáci vstupují do prostoru šaten dvěma samostatnými schodišti, která jsou umístěna v přízemí budovy. Po vstupu jsou povinni se přezout do vhodné obuvi pro pobyt ve školní budově. Rovněž si do své šatní skříňky odkládají ostatní oblečení, popř. další potřeby pro výuku. Z prostoru šaten odcházejí dvěma zadními schodišti, která vedou ze suterénu školní budovy do 1.patra budovy. Žáci využívají to schodiště, které je blíže jejich třídě. Během školního vyučování není dovoleno vstupovat do prostoru šaten bez souhlasu TU, popř. dozoru na chodbě. Na oběd se žáci přezouvají do obuvi a svrchního oděvu. Aktovky si ponechávají ve skříňkách. Po obědě si zbylé věci / např. aktovky/  vyzvedávají v šatně školy.

 

Čl.3

Zabezpečení majetku školy a žáků

Prostor šaten je zabezpečen kamerovým systémem, který slouží  jako preventivní opatření proti vandalismu, k ochraně majetku školy a žáků. Žákům je bezplatně pronajímána šatní skříňka na dobu školní docházky, součástí je zapůjčení klíče od skříňky. Je zakázáno ve skříňkách ukládat peníze a další cenné předměty. V případě úmyslného poškození skříňky /uvnitř i zvenčí/ je žák povinen prostřednictvím zákonného zástupce uhradit škole adekvátní část způsobené škody. V případě ztráty klíče je žák povinen zajistit vyrobení nového klíče na své náklady. V případě násilného vniknutí do šatní skříňky bude k prošetření přizvána Policie ČR. Škola nenese odpovědnost za věci uložené ve skříňkách. Je rovněž zakázáno ve skříňkách uschovávat nebezpečné, návykové a jedovaté látky,

 

Čl.4

Dodržování hygienických pravidel

Žáci jsou povinni udržovat skříňky v čistotě a pořádku. Nejméně 1 x za měsíc si žáci uklidí misku určenou na odkládání bot. Ve stejném časovém intervalu si uklidí vnitřek skříňky. Použité svršky určené na TV, popř. jiný vyučovací předmět si žáci odnášejí pravidelně domů vyprat. Zbytky svačin je zakázáno odkládat a ponechávat ve skříňkách.

 

Čl.5

Závěrečná ustanovení

Při opakovaném porušení některého bodu provozního řádu si škola vyhrazuje právo takovémuto žákovi skříňku nepronajmout. Na konci školního roku jsou žáci povinni vyklidit celou skříňku. V případě odhlášení ze školy je žák povinen vypůjčený klíč vrátit. Platnost tohoto ustanovení je neomezená. V případě změny se k tomuto provoznímu řádu pořizuje číslovaný dodatek. Platnost a účinnost tohoto provozního řádu je od 1.9.2005.

V Jihlavě dne 1.9.2005 Mgr.František Svoboda
ředitel školy