logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Schůze Výboru SRPDŠ - 15. 9. 2016

Schůze Výboru SRPDŠ při ZŠ Jihlava, E.Rošického 2

15. 9. 2016 – 19.00 hod.

Program jednání:

  1. Volba Výboru SRPDŠ
  2. Příprava Zprávy o hospodaření za školní rok 2015/2016 a Zprávy SRPDŠ o hospodaření za rok 2016
  3. Návrh rozpočtu na rok 2016/2017, schválení rozpočtu
  4. Různé

 

Příští schůze Výboru se koná ve čtvrtek 19. 1. 2017 v 16.30 hod. v 6. A/přízemí/  s programem:

 

  1. Stížnosti a připomínky rodičů z třídních schůzek 15. 9. 2016
  2. Výsledky revize hospodaření za uplynulý školní rok  2015/16
  3. Výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
  4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2015/2016, Zpráva SRPDŠ o hospodaření za rok 2016
  5. Různé

Zápis z jednání:

  1. Volba Výboru SRPDŠ pro školní rok 2016/2017.

 

2.   Přítomno    26 členů z  32 zvolených třídních důvěrníků, tzn., že schůze

je usnášeníschopná.

 

Předseda               Alena Ondráčková tř.důvěrník   8. A

Místopředseda      Radek Havel tř.důvěrník   2. A

Jednatel                Alena Veliká tř.důvěrník   3. A

Hospodář              Jindřiška Nosková pokladní školy

 

Revizní komise     Hana Koubková tř.důvěrník      4. B

Ivana Čechová tř.důvěrník      3. B

Výbor SRPDŠ      schvaluje rozpočet na rok 2016/2017.

 

3.   Kontrola hospodaření bude provedena pod vedením

p.   Koubkové                 a p.      Čechové do zasedání příští schůze 19. 1. 2017, kdy bude projednána a schválena.

4.   Různé:

a/ 1. - 9. roč. ŠVP ZV Dobrý start do života aneb škola pro život,

b/ školní řád – mobilní tlf., omlouvání žáků, uvolnění žáka do 10 prac.dní - TU

c/ vnitřní předpis pro výuku TV – žáci byli seznámeni v hodinách TV a plavání

d/ pitný režim žáků ve škole

e/ školní stravovna – od 19. 9. 2016 volba ze dvou jídel

f/  termíny schůzí Výboru SRPDŠ – 15. 9. v 19.00 hod., 19. 1. 2017, 18. 5. 2017

vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. v 6. A /přízemí/, současně se uskuteční schůzky

třídních SRPDŠ

g/ info odpoledne 10. 11. 2016, 20. 4. 2017 od 15.30 hod. do 16.30 hod.

 

V Jihlavě 15. 9. 2016                                                                     Zapsal jednatel SRPDŠ: