logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Schůze výboru SRPDŠ - 21. 1. 2016

Schůze Výboru SRPDŠ při ZŠ Jihlava, E. Rošického 2

21. 1. 2016 – 16.30 hod.

 

Program jednání:

 

  1. Příprava třídních schůzek rodičů
  2. Výsledky revize hospodaření za školní rok 2014/15, hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok 2015
  3. Různé

a/ zimní soustředění sportovních tříd, LVK – leden, únor

b/ poplatky za školské služby – ŠD – 150,- Kč/měsíc

c/ konec školního roku 30. 6. 2016 – čtvrtek, vydání vysvědčení

d/ otevření přípravné třídy pro žáky - odkladem školní docházky

2016/2017

e/ info ke klasifikaci za I. pololetí

f/ Rodiče vítáni - www.rodicevitani.cz – obnovení certifikace školy

g/ www.monkeyenglish.cz – výuka AJ v podání našich učitelů

 

Přítomno 24 zástupců SRPDŠ z 29 zvolených. Schůze     je usnášeníschopná.

 

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná ve čtvrtek 19. 5. 2016 v 16.30 hod. v dělící třídě/přízemí/ s programem:

  1. Podněty a stížnosti rodičů z třídních schůzek 21. 1. 2016
  2. Výsledky zápisu do 1. tříd, počty tříd
  3. Volitelné předměty, nabídka zájmových útvarů
  4. Různé

 

Zápis z jednání:

1. Příprava třídních schůzek

Informace vedení školy pro rodiče – přednese třídní důvěrník dle přílohy.

Ve třídách, kde byly připomínky k práci školy, přečtou odpovědi vedení školy

třídní důvěrníci.

Individuální informace o prospěchu a chování – přednese třídní učitel.

2. Pochvaly a snížené známky z chování se zapisují na vysvědčení.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou o této skutečnosti informováni prokazatelným způsobem nejpozději 22. 1. 2016.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků mají možnost žádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace /do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení/. Ředitel školy jejich žádosti nemusí vyhovět!!!

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou vyzváni k návštěvě školy, kde s nimi budou projednána podpůrná opatření k odstranění neprospěchu.

3. Zástupci tříd byli seznámeni s projektem Rodiče vítáni.

4. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2015 byla schválena.

5. Výsledky hospodaření SRPDŠ za školní rok 2014/15 byly schváleny.

 

 

V Jihlavě 21. 1. 2016                                                       Zapsal jednatel SRPDŠ