logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Vnitřní předpis k zabezpečení výuky TV

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, Jihlava

Vnitřní předpis k zabezpečení výuky TV

V Jihlavě, dne 1.1.2005

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. , § 22,odst. 1,písm. a/,b/ a § 50,§ 51 vydávám tento vnitřní předpis k výuce TV:

1. bezpečnost cvičenců:

a.) cvičební úbor – jakýkoli sportovní oděv a obuv

b.) zákaz nošení šperků, dlouhé vlasy sepnuté do pevného účesu

c.) při jakémkoli úrazu je žák povinen ho okamžitě hlásit, pokud tak neučiní, ztrácí nárok na registraci a odškodnění

Nedodrží-li žák bezpečnostní předpisy, nesmí se účastnit výuky v hodině TV.

2. uvolnění z výuky:

a.) osvobození z TV – písemná žádost rodičů na ředitelství školy doložené lékařskou zprávou

b.) omezení rozsahu cvičení ze zdr. důvodů – písemná žádost rodičů vyučujícímu TV doložená lékařskou zprávou se specifikací zdravotního omezení

c.) krátkodobé osvobození od pohybové aktivity – písemná žádost rodičů vyučujícímu TV

3. hodnocení a klasifikace:

a.) hodnotí se výkon cviků předepsaných osnovami v závislosti na vrozených schopnostech a vynaloženém úsilí žáka

b.) překročí-li počet zameškaných hodin TV z důvodu krátkodobého uvolnění podle odst.1 a.) a b.) a podle odst. 2 c.) tohoto předpisu 25% za pololetí školního roku, žáku budou pro klasifikaci stanoveny výkonnostní zkoušky před komisí

 

Projednáno dne 22.12.2004

Mgr. František Svoboda

ředitel školy