logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

Vnitřní řád školní družiny

Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací program školy.

Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti. Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a probíhá příprava na vyučování.

1. Provozní doba ŠD v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a letní školní  prázdniny:

6.00 hod . –  7.45 hod. (ranní družina)  - na E. Rošického
6.00 hod. – 8.55 hod. (ranní družina) – na Jarní
11.40 hod. – 16.30 hod. (odpolední družina) – na E. Rošického
11.45 hod. – 16.30 hod. (odpolední družina) –na Jarní
O vedlejších školních prázdninách probíhá provoz v ŠD pouze pokud počet
přihlášených dosáhne 10 žáků a více.

2. Družina pro své potřeby užívá hernu a další místnosti v malé budově základní školy. Dále užívá prostory hřiště za budovou školy, tělocvičny školy, informační centrum a cvičný bazén v přilehlém plaveckém areálu. Na ulici Jarní jsou pro činnost družiny využívány: herny ŠD, tělocvična, školní kuchyňka, odpočinkové kouty, školní hřiště a zahrada.


3. Do ŠD mohou být přihlášeny děti k pravidelné docházce  na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení zapisovaného žáka, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, školu, třídu, bydliště, telefonní číslo na kontaktní osobu (i do zaměstnání), upozornění na zdravotní problémy dítěte, jméno otce a matky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z ŠD. Nepřítomnost v ŠD musí být omluvena zákonnými zástupci.


4. Pokud je dítě uvolňováno jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit   písemnou informaci od rodičů, která musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu   odchodu, zda jde sám nebo v doprovodu, podpis rodičů. Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou zpravidla umožňovány.


5. Odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou.


6. Po ukončení vyučování předávají třídní učitelé děti vychovatelce. Po ukončení kroužků předávají děti vychovatelce vedoucí zájmového útvaru.


7. Zajištění bezpečnosti: při veškeré činnosti ŠD vychovatelky zabezpečují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně zodpovídají. Vychovatelky dodržují veškeré platné předpisy BOZP. Před každou činnosti, vycházkou, sportovní akcí upozorní vychovatelka na případná nebezpečí. Žák je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. Žáci ŠD se nevzdalují od své skupiny bez souhlasu vychovatele, dbají jeho pokynů a rad.


8. Žáci do ŠD nenosí cenné věci, mobilní telefony a větší obnosy peněz. Za jejich poškození, ztrátu či krádež ŠD nenese odpovědnost.


9. Svrchní oděv, obuv a aktovku si žáci ukládají na určené místo. Žáci dodržují zásady hygieny a společenského chování tak, aby chránili zdraví své i ostatních žáků a neomezovali jejich činnost. Chrání majetek ŠD. Pokud žák soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučen z ŠD. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.


10. Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě v domluveném termínu, nejpozději do 16.30 hod. Pokud tak neučiní, vychovatelka je informuje telefonicky. V případě selhání bude kontaktovat ředitele školy, případně policii.


11. Na oběd vodí děti vychovatelka nebo třídní učitelka. Dbá na dodržování pravidel bezpečnosti při stolování i na zachovávání společenských pravidel. Při nepřítomnosti dítěte ve škole obědy odhlašují rodiče.


12. Platba za ŠD:

Cena za ŠD je stanovena na 150,-- Kč měsíčně za dítě.

Placení probíhá ve dvou splátkách - za období září – prosinec (splatné do 15. 10.) a leden a červen (splatné do 15. 2.).

Platit lze dvěma způsoby:

- bezhotovostním převodem na účet ZŠ Jihlava, E. Rošického 2,

č.ú. 4050002096/6800 Sberbank  Jihlava a.s., jako variabilní symbol uvést rodné číslo dítěte .

- platbou v hotovosti na pokladně školy.

   

  Vnitřní řád ŠD je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky ZŠ Jihlava, E. Rošického 2 od 1. 9. 2014.

   

  V Jihlavě dne 1. 9. 2014

   

   

  Jolana Průchová Mgr. František Svoboda
  vedoucí vychovatelka ředitel školy