logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Výňatek ze Školního řádu

Výňatek ze Školního řádu Základní školy Jihlava, E. Rošického 2, příspěvkové organizace

A. Práva a povinnosti žáků:

 

1.   Žáci mají právo:

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

d) vyjadřovat se slušně ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

f) na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu,

g) na osobní bezpečí a účinnou pomoc v ohrožení nejen v prostorách školy, ale i na všech akcích pořádaných školou,

h) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto názoru musí být věnována patřičná pozornost;

i) svůj názor směřuje na třídního učitele, popř. školního metodika prevence nebo výchovného poradce,

j) být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením,

k) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení.

 

 

2. Žáci jsou povinni:

 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních  pracovníků, dodržuje školní řád školy, provozní řád šaten, jídelny  a  řády odborných učeben a TV. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.

 

4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. Za tři opakované bezdůvodné pozdní příchody žáka do školy bude uděleno napomenutí třídního učitele.

5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.

 

6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. S žákovskou knížkou zachází jako s úředním dokumentem. V případě zničení učebnice nebo jejího hrubého poškození je žák povinen koupit učebnici novou. Poškodí – li žák svévolně školní majetek je povinen věc na vlastní náklady dát do původního stavu.

 

7.V době vyučování žáci nesmí bez vědomí učitele opustit školu. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

 

8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Ve všech budovách a areálech školy, při všech akcích organizovaných školou platí pro žáky přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a drog. Platí přísný zákaz přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety, návykové látky, drogy a jiné zdraví škodlivé látky, používat je a distribuovat ve škole či činnostech organizovaných školou, věci nebezpečné pro život a zdraví (chemikálie, zbraně, výbušniny).  V případě porušení tohoto ustanovení bude žákovi udělena snížena známka z chování.

 

9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.

 

10. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí ihned - bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Později nahlášené případy nebudou školou akceptovány.

 

11. Ve škole jsou zásadně nepřípustné jakékoli projevy násilí, šikany, rasismu a netolerance vůči komukoliv, stejně jako propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv jedince nebo skupiny osob. V případě porušení tohoto ustanovení bude žákovi snížena klasifikace z chování.

 

12. Žákům se nedoporučuje nosit do školy cenné předměty, mobilní telefony a vyšší částky peněz. Za jejich krádež, ztrátu a poškození škola nenese odpovědnost. Dále žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

13. Užití mobilních telefonů během vyučovaní je zakázáno, v té době má být mobilní telefon vypnutý. Při porušení tohoto příkazu může učitel mobil bez SIM karty žákovi odebrat a předat ho rodičům. Stejně tak je zakázáno používat i jakékoli další věci, které nesouvisí s výukou (Mp3 a další elektronika, hračky, skateboardy, koloběžky aj.) Mobil a další cenné věci nosí žák u sebe, případně má možnost uschovat je u vyučujících (hodiny TV apod.), event. zamkne do své šatní skříňky.

 

14. Žák je povinen ve škole dodržovat obecná pravidla slušného chování, mezi než patří i nevhodnost jakýchkoli sexuálních projevů na veřejnosti.

 

15. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

16. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy,

d) sníženou známku z chování

e/přeřazení do jiné třídy

 

 

B. Provoz a vnitřní režim školy:

 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, na odloučeném pracovišti ul. Jarní 22 v 8.10 hod., vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu začíná v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin.

 

2. Vstup do školní budovy a odchod z ní mimo hlavní čas vstupu a odchodu z ní tj 7.40 – 8.10 hod., 11.40 – 14.00 hod. je zajištěn čipovým systémem. Žákovi je za poplatek prodán, slouží k jeho identifikaci při vstupu do školní budovy a odchodu z ní.

 

3. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatních skříňkách, popř. šatnách a ihned odcházejí do učeben.

 

C. Docházka do školy, uvolňování žáků:

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů – písemně, elektronicky či telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem vyučujícího a v doprovodu rodiče nebo pověřené dospělé osoby, popř. na základě písemné omluvy podepsané zákonným zástupcem žáka.

 

D. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Výňatek ze Školního řádu vychází z úplného znění ŠKOLNÍHO ŘÁDU, který je zpracován na základě ustanovení §30. odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., a který je v tištěné podobě k dispozici u vedení školy a u všech učitelů školy, v elektronické verzi je pak tento dokument přístupný na webových stránkách školy www.zsrosi.cz.

 

2. Součástí tohoto dokumentu jsou rovněž detailně rozpracované zásady zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále jsou součástí tohoto dokumentu Podmínky zacházení s majetkem školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

 

V Jihlavě dne 1. 9. 2016 Mgr., Bc. František Svoboda
ředitel školy